Yoshinkan aikido:
Tuesday: 19:30-21:00
Thursday: 19:30-21:00

Okinawa Goju-ryu Karatedo.
Tuesday: 21:00-21:45

Shindo Muso-ryu Jodo:
Thursday: 21:00-21:45
Sunday: 10:00-11:00

Mugai-ryu Iaiheido:
Sunday 09:00-10:00