In Seishinkan dojo we offer training in different stiles og material arts:

Yoshinkan Aikido
Okinawa Goju ryu Karatedo
Mugai ryu Iaiheido
Shindo Muso ryu Jodo
Tenshin Shoden Yoshin ryu Bujutsu